Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του ΣΕΚ, όπως αναφέρονται στο καταστατικό ίδρυσής του, είναι οι εξής:

  • Η  κατοχύρωση, προστασία, και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων, γενικών και τοπικών, η εφαρμογή δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εξαγωγικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης.
  • Η οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση των εξαγωγών καθώς και οι έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγών και εξαγωγών και οι διαδικασίες Κοινοτικών και Ελληνικών Επιδοτήσεων και Επιστροφών στις εισαγωγές και εξαγωγές.
  • Η προώθηση και υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
  • Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα  γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Κρήτης και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών γενικότερα.
  • Η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών, η συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του, η συμμετοχή σε επιτροπές προσδιορισμού της οικονομικής πολιτικής και η παρέμβαση κατά τον καθορισμό της κυβερνητικής και κοινοτικής πολιτικής σε  όσα θέματα  άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου.
  • Η συνεργασία με κοινοτικούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδίως Δε των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Βαλκανίων.
  • Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση και γενικά αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς των εξαγωγών και εισαγωγών.
  • Η συμμετοχή του σε διεθνείς ενώσεις παρομοίων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων.