Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

By Δευτέρα Αύγουστος 8th, 2022Οκτώβριος 4th, 2022Δραστηριότητες, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού 269.800,00 € για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012 με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε 190 εργαζομένους & αυτοαπασχολούμενους που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών, με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση τόσο στην αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των ωφελουμένων/εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από 08/08/2022 και ώρα 12:00 έως 30/08/2022 και ώρα 15:00.

Τα έντυπα του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ βρίσκονται αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο διαγωνισμός έχει λάβει συστημικό Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169188.

 

ΕΕΕΣ

Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy