Κατοχύρωση εμπορικού σήματος στην Κίνα

By Πέμπτη Οκτώβριος 15th, 2020Δεκέμβριος 9th, 2020Ενημερωτικά Δελτία

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στην Κίνα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Μέσω του εθνικού συστήματος κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων. Αρμόδιος κρατικός φορέας για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων (Trademark Office of State Administration for Industry and Commerce, www.ctmo.gov.cn).

Όταν ο αιτών είναι αλλοδαπός που δεν διαθέτει συνήθη κατοικία ή επαγγελματική έδρα στην Κίνα, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων μόνο μέσω δικηγόρου ή ενδιάμεσης εταιρίας (agent), η οποία ειδικεύεται στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και είναι εξουσιοδοτημένη από το κράτος να λειτουργεί ως ενδιάμεσος.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης του Παρισιού, η αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος στην Κίνα έχει προτεραιότητα έναντι άλλης αίτησης για όμοιο ή παρεμφερές εμπορικό σήμα, εφόσον ο αιτών έχει καταθέσει αίτηση κατοχύρωσης μέσα στους προηγούμενους 6 μήνες και σε άλλη χώρα-μέλος της Σύμβασης.

Η Κίνα, ως μέλος της Συμφωνίας της Νίκαιας για την Κατηγοριοποίηση Αγαθών και Υπηρεσιών για τους σκοπούς της καταχώρησης εμπορικών σημάτων, εφαρμόζει το Διεθνές Σύστημα Κατηγοριοποίησης, που προβλέπει 34 κατηγορίες για αγαθά και 8 κατηγορίες για υπηρεσίες. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια κατηγορίες, ανάλογα με το/τα αντικείμενο/α της εταιρίας στην οποία ανήκει.

Για την εγγραφή ενός εμπορικού σήματος απαιτείται η καταβολή περίπου 5.000 γιουάν για κάθε κατηγορία, όπου μπορούν να περιληφθούν μέχρι 10 προϊόντα ή υπηρεσίες, στις οποίες δραστηριοποιείται η κάτοχος του εμπορικού σήματος εταιρία. Για κάθε επιπρόσθετο προϊόν, πέραν των 10, ανά κατηγορία απαιτείται επιπλέον η καταβολή 200 γιουάν. Εκτός αυτού, κατά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα απαιτηθεί ένα επιπλέον ποσό για τη μετάφραση των προσκομιζόμενων εγγράφων στην κινεζική γλώσσα.

Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για κατοχύρωση εμπορικού σήματος λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Το Trademark Office αφού διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση των προσκομιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών και διαπιστώσει ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα δεν έχει ήδη κατοχυρωθεί από άλλη εταιρία, θα εγκρίνει προσωρινά το εμπορικό σήμα και θα δημοσιεύσει την προσωρινή Απόφασή του στην Εφημερίδα Εμπορικών Σημάτων.

Εφόσον δεν ασκηθεί προσφυγή κατά της προσωρινής απόφασης μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της, ή ασκηθεί προσφυγή και απορριφθεί, το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων προβαίνει σε έγκριση της αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, εκδίδει το πιστοποιητικό κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος και δημοσιεύει την τελική του απόφαση στην Εφημερίδα Εμπορικών Σημάτων.

Η διάρκεια ισχύος του εμπορικού σήματος είναι δεκαετής και αρχίζει από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι, η κατοχύρωση εμπορικού σήματος στην Κίνα θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σε όσο το δυνατό περισσότερες συναφείς με το προϊόν κατηγορίες και υποκατηγορίες, καθώς συχνά, κινεζικές επιχειρήσεις κατοχυρώνουν γνωστά εμπορικά σήματα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες που δεν έχουν δεσμευθεί από τον πραγματικό τους κάτοχο. Προκαλείται έτσι σύγχυση στους καταναλωτές και ενδεχομένως ανταγωνισμός ή και ζημιά στη φήμη του πραγματικού κατόχου του σήματος.

Η διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στην Κίνα διαρκεί περίπου ένα χρόνο, εκτός αν υπάρξουν ενστάσεις.

2. Κατοχύρωση του εμπορικού σήματος ξένης εταιρίας στην Κίνα μπορεί να επιτευχθεί και μέσω απλούστερης και συνοπτικότερης διαδικασίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μαδρίτης για τη Διεθνή Κατοχύρωση των Εμπορικών Σημάτων (1891) και το Πρωτόκολλο που σχετίζεται με αυτή (1989).

Σύμφωνα με τη Συμφωνία της Μαδρίτης και το Πρωτόκολλο που σχετίζεται με αυτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος εμπορικού σήματος στη χώρα ιθαγένειάς/έδρας του και η οποία είναι χώρα–μέλος της Συμφωνίας, μπορεί να ζητήσει την προστασία του εμπορικού του σήματος σε άλλη χώρα-μέλος, καταθέτοντας αίτηση διεθνούς κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος στο Διεθνές Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO-World Intellectual Property Organization). Η αίτηση κατατίθεται μέσω της οικείας Αρχής Εμπορικών Σημάτων της χώρας-μέλους ιθαγένειας/έδρας του δικαιούχου (που αποκαλείται Γραφείο Προέλευσης) και πρέπει να προσδιορίζεται σε αυτή, σε ποια/ποιες χώρα/χώρες-μέλη της Συμφωνίας της Μαδρίτης ζητείται η επέκταση της προστασίας του εμπορικού σήματος.

Σημειώνεται ότι, αν προτιμηθεί η αίτηση για διεθνή κατοχύρωση να διέπεται από το Πρωτόκολλο που σχετίζεται με τη Συμφωνία της Μαδρίτης, η κατοχύρωση αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γραφείο Προέλευσης και όχι, απαραιτήτως, από την έκδοση της απόφασης κατοχύρωσης.

Με την κατάθεση της αίτησης απαιτείται η καταβολή ενός βασικού τέλους, ενός επιπρόσθετου τέλους για κάθε κατηγορία αγαθών και/ή υπηρεσιών πέραν των τριών πρώτων κατηγοριών και ένα συμπληρωματικό τέλος για κάθε χώρα-μέλος της Συμφωνίας, όπου ζητείται να γίνει η επέκταση της προστασίας του εμπορικού σήματος.

Το Διεθνές Γραφείο του WIPO εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση, δημοσιεύει την απόφασή του για διεθνή καταχώρηση στην Εφημερίδα περί διεθνών καταχωρήσεων του WIPO και ειδοποιεί σχετικά τις αρμόδιες αρχές για την κατοχύρωση και προστασία των εμπορικών σημάτων των χωρών-μελών, όπου ζητήθηκε η επέκταση της προστασίας του εμπορικού σήματος.

Η διεθνής κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα στη χώρα-μέλος, που προσδιορίστηκε στην αίτηση για τη διεθνή κατοχύρωση, όπως αν κατοχυρωθεί απευθείας στο αρμόδιο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων της χώρας αυτής.

Το πλεονέκτημα του συστήματος της Συμφωνίας της Μαδρίτης είναι ότι, αντί να κατατίθεται κάθε φορά αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος σε κάθε χώρα, όπου επιδιώκεται προστασία, σε διαφορετική γλώσσα, διαφορετικές και συχνά μακροχρόνιες εθνικές διαδικασίες, με μεσολάβηση τοπικών δικηγόρων ή ενδιάμεσων και με καταβολή διαφορετικών τελών (που σωρευτικά είναι κατά πολύ υψηλότερα απ’ ό,τι για μια μόνο αίτηση), διεθνής κατοχύρωση μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση μίας μόνο αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του WIPO (μέσω του Γραφείου Προέλευσης), σε μία μόνο γλώσσα (αγγλική ή γαλλική) και με την καταβολή ενιαίων τελών.

Αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι η Διεύθυνση Εμπορικών Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΝ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους συνδέσμους http://www.wipo.int/madrid/en/ http://gge.gov.gr/?page_id=555#odogiesaitisisdiethnonsimaton .

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σανγκάης

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy