Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

By Τρίτη Οκτώβριος 13th, 2020Δεκέμβριος 9th, 2020Δραστηριότητες

Ενισχύσεις στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κρήτης θα δώσει η Περιφέρεια, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης),
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μέγιστο τα 40.000 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 50.000.000 ΕΥΡΩ.

Η Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά.

Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID19.
Το μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 13-10-2020 και ώρα 08.00 π.μ.

Λήξη υποβολής προτάσεων: 30-10-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις της Δράσης για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων:

https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/pro_crete_covid19_ada.pdf

 

UPDATE

1. Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.
https://ank.gr/wp-content/uploads/2020/10/1_trop_proskl_covid_mme_ada.pdf

2. Πίνακας αξιολόγησης έργων Δράσης 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».
https://ank.gr/wp-content/uploads/2020/10/0_3c4_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_Covid-19_ver1_1.xlsx

3. Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».
https://ank.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-Covid-19-1.pdf

4. Το εγκεκριμένο αρχείο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:
https://ank.gr/wp-content/uploads/2020/10/SYXNES-3.c.4_ADA.pdf

Copyright © 2020 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy