Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Η Synth3sis είναι ο πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας HILTI. Επικεντρώνεται στην δημιουργία αξίας και στη διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας.
Η Διοίκηση της εταιρείας μας προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της έχει δεσμευθεί στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης το οποίο επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών μας και τη διαρκή βελτίωσή του μέσω :

• Της παροχής κορυφαίων υπηρεσιών.
• Της επένδυσής μας στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επίγνωσης του προσωπικού μας και την ενεργή συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων.
• Της συμμόρφωσής μας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
• Της επικέντρωσής μας στην ασφάλεια των πελατών μας, του προσωπικού μας, των υποδομών μας και των πληροφοριών.
• Του σεβασμού μας στο περιβάλλον.
• Της χρήσης της πλέον σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής.
• Της καθιέρωσης επιχειρηματικών σκοπών και στόχων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.
• Της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης μέσω της συστηματικής ανάλυσης των πληροφοριών των πελατών, της αγοράς, των επιμέρους δεικτών λειτουργίας μας.

Επιτυγχάνουμε την εκπλήρωση των ανωτέρω δεσμεύσεων με την καθιέρωση ενός Συστήματος Διαχείρισής το οποίο συμμορφώνεται με το τις απαιτήσεις των διεθνών πρότυπων ISO9001:2008, ISO14001:2004 και OHSAS18001:2004.